Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode  www.ringburger.sk, ktorého prevádzkovateľom je RINGBÜRGER, s.r.o., so sídlom Štefánikovo nám. 34/42, 967 01 Kremnica, IČO: 47046856 zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu Banská Bystrica oddiel: Sro, vložka číslo: 23833/S. Email: vino@ringburger.sk tel. č.:0903521555.(ďalej len predávajúci)
 Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim RINGBÜRGER, s.r.o. na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia:
 - zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
- zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.- zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Obchodné podmienky sú obchodné podmienky uvedené nižšie
 Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a predáva tovar alebo poskytuje služby prostredníctvom internetového obchodu.
Kupujúci- spotrebiteľ (alebo len spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania a tento tovar alebo služby nakupuje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 Objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.
Tovarom sa rozumie tovar alebo služba ponúkaná prostredníctvom internetového obchodu.
Cenou sa rozumie celková cena uvedená v objednávke, ako aj DPH, dane, poplatky a cena za dopravu
Internetovým obchodom predávajúceho sa rozumie e-shop, alebo internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.ringburger.sk
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho- spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Tieto podmienky tiež upravujú podmienky nákupu a predaja tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci- spotrebiteľ  si objednáva tovar alebo službu prostredníctvom e- shopu predávajúceho na adrese: www.ringburger.sk
2.Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Všetky vyobrazenia tovarov v e-shope sú len informatívneho charakteru.
3.Nákup tovaru v e-shope je možný registrovaným spotrebiteľom alebo spotrebiteľom bez registrácie. Registráciou spotrebiteľ uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie spotrebiteľa a na marketingové účely.
4. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.ringburger.sk tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka". V košíku zákazník zvolí spôsob platby, vyplní doručovaciu adresu, email, telefón. Počas nákupného procesu si spotrebiteľ zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré ponúka predávajúci. K cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy, ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi a potvrdí objednávku. Pokiaľ nie je cena dopravy hradená spotrebiteľom je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom spotrebiteľ je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
5. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.ringburger.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami, ako aj že bol oboznámený o vlastnostiach tovaru a o celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
6. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu spotrebiteľa:
a) potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare;
b) poučenie spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva;
c) odkaz na znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky spotrebiteľom;
d) odkaz na reklamačný poriadok predávajúceho.
8. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti.
Predávajúci je povinný výrobky, ktoré majú stanovenú dobu spotreby, najneskôr v posledný deň tejto doby spotreby uvedené výrobky stiahnuť z trhu.

3. Ceny tovaru a služieb

Ceny  jednotlivých produktov sú uvádzané s DPH. Akciové ceny sú vždy platné, kým sú uvádzané na www.ringburger.sk, alebo do vypredania zásob. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane poplatkov (príplatky, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť.

4. Dodacie podmienky, poštovné a balné

Balné sa neúčtuje.
Pri objednávke "tovaru" nad 50 EUR poštovné ZADARMO!
Objednaný tovar môžeme doručiť:
Kuriérskou službou DPD : notifikácia, poistenie, sledovanie zásielky – 5,00 EUR
Dobierka:  + 1,50 EUR
Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním emailu s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky. V deň doručenia mu príde informačná sms.
Osobný odber: v Kultúrnom a informačnom centre mesta Kremnica je možný v rámci otváracích hodín, ktoré nájdete na našej web stránke v sekcii Kontakt.  O možnosti vyzdvihnutia pripravenej objednávky Vás informujeme emailom.
Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 24 hodín do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo SMS správy. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné prevzatie je spotrebiteľ dodatočne informovaný.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:
a) neštandardného či špekulatívneho charakteru;
b) z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky spotrebiteľa, alebo z dôvodov vyššej moci;
c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v dohodnutej cene.
Ak spotrebiteľ objedná viac kusov tovaru, ako je uvedené aktuálne dostupné množstvo tohto tovaru na sklade predávajúceho, e-shop umožní vytvoriť objednávku. Po odoslaní objednávky bude spotrebiteľ informovaný o dostupnosti tovaru a môže sa rozhodnúť pre okamžité čiastočné doručenie tovaru, ktorý je dostupný na sklade, alebo pre doručenie celkového objednaného množstva tovaru v čase jeho dostupnosti.
Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá spotrebiteľovi objednaný tovar na adresu, ktorú spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia.
Spotrebiteľ je povinný skontrolovať dodaný tovar ako aj jeho obal ihneď pri jeho dodaní. V prípade, ak spotrebiteľ zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť preukázateľne zápisom na potvrdenie o dodaní oznámiť sprostredkovateľovi doručenia a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru v zásielke. V prípade zistenia poškodenia tovaru, je spotrebiteľ povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru na dokladoch o doručení, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vád tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať spotrebiteľovi nový tovar. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia tovaru spôsobené dopravcom alebo spotrebiteľom.
Spotrebiteľ je povinný svojím podpisom, alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.
V prípade, ak spotrebiteľ neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.

5. Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci – spotrebiteľ zaplatiť:
a) na dobierku – kúpnu cenu zaplatí až pri prevzatí tovaru  kuriérovi DPD.
b) prevodom na účet – na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim a zaslanej na e- mail kupujúceho – spotrebiteľa. Podmienkou expedovania objednaného tovaru je poukázanie kúpnej ceny na účet predávajúceho.
c) v hotovosti – pri osobnom odbere alebo donáške zaplatí kúpnu cenu priamo pri odbere tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok. Predávajúci upozornil spotrebiteľa, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).
Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

6. Storno podmienky a odstúpenie od zmluvy

Objednávku môže spotrebiteľ stornovať kedykoľvek pred jej expedovaním elektronicky emailom na vino@ringburger.sk  V prípade, že objednávka nebude riadne stornovaná, je kupujúci povinný zásielku prevziať. V súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, podľa s ustanovenia §7 odst.1, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adresy predávajúceho uvedené vyššie. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto Obchodných podmienok. Spotrebiteľ môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cena vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý má v ponuke predávajúci. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri platbe, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
Platba za tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho a to bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho prinesie na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar originálne zabalený, ktorý nejaví známky použitia a je nepoškodený, teda plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám. Tovar musí byť kompletný,  tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom o kúpe. Odoslaný ako obyčajný balík – nie na dobierku. Tovar odoslaný na dobierku predávajúci nebude akceptovať.
Podľa § 7 ods. 6, písm. d) zákona o podomovom predaji a zásielkovom predaji, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
Pri odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.
Kupujúci- spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade ak išlo o :
a) predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa;
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína, „tvrdý" alkohol na objednávku a pod.);
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

7. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.ringburger.sk je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy a zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR.

8. Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.
Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je dostupné na stránke www.ringburger.sk.

9. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ tovar neprevezme.

10. Ochrana osobných údajov

Informačný systém obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: ...............
Predávajúci zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e-shope, za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") nevyžaduje súhlas spotrebiteľa ako dotknutej osoby.
Ak spotrebiteľ pri registrácii zaškrtne tlačidlo „Súhlasím s obchodnými podmienkami", udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu. Ak spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety, zanikne mu aj prístup k jeho kontu vytvorenému v e-shope.
Spotrebiteľ zaškrtnutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov" potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
a) identifikačných údajoch predávajúceho;
b) účele spracúvania osobných údajov;
c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú;
d) ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
•predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.;
•predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať;
•predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie;
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;
g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu;
b) využívaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu v poštovom styku;
c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu - titul, meno, priezvisko a adresa - na účely priameho marketingu.

11. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
           048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)

Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.9.2015.